Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChlmecHľadať
 
 

Základná škola

História školstva v obci


Školská budova v našej obci bola postavená južne od stredu dedinky na pozemku, ktorú po
oslobodení v roku 1945 od národného výboru odkúpil Štefan Hirjak - syn richtára počas II. sv. vojny. Táto budova však bola počas II. sv. vojny zničená.

Školská budova v našej obci bola postavená v roku 1840-1850 na hornom konci dediny, južne od stredu obce na ľavom brehu rieky Ptavy .Podľa údajov Juraja Hirjaka, celá budova bola postavená z kameňa a bola pokrytá šindľom (šindľom sa nazýval štep smrekového dreva, t.j. guľatina asi 30 cm dlhá, odrezaná medzi vetvami stromu bez sukov sa po dĺžke poštiepala na štiepky trojuholníkového tvaru o hrúbke asi 3cm. Z oboch strán vzniklej doštičky sa dvojručným nožom prekladali strany a na jednej strane vznikol ostrý nôž, z druhej strany pomocou vyrezávača sa vyrezala drážka . Drážka musela byť dostatočne hlboká, aby ďalší šindeľ do drážky hranou noža tesne zapadol a neprepustil vodu. Navlhčením dreva sa i maličké nezrovnalosti utesnili. akéto šindľové strechy vydržali dlhé roky.) . Podlaha bola hlinená resp. ubitá zem,ktorá sa v týždni utierala teplou vodou, aby sa zakryli praskliny hliny. Samotná budova mala malé okienka, takže vo vnútri bolo málo svetla. Spočiatku žiaci chodili do školy iba bez kníh a zošitov. So sebou nosili iba tabličky a griflík- takto nazývali písacie potreby , ktoré žiaci používali na vyučovaní. Po každom zapísaní tabličky sa táto zotrela a písalo sa znova. Sedelo sa v drevených laviciach upevnených do hrubých podkladových rámov tak, že nasledujúca lavica slúžila ako operadlo predchádzajúcej. Lavice sa nedali prestavovať , boli upevnené na stálo.

V obecnej kronike je malá poznámka o pôsobení učiteľky Anny Weiningerovej do roku
1905.Od roku 1905 vyučovala v tunajšej škole Puškáš Margita. Táto učiteľka vyučovala v
maďarskom jazyku, teda v škole sa v tom čase vyučovalo maďarským jazykom . Vyučovalo
sa iba v letných mesiacoch a to čítanie, písanie a počty. Učitelia bývali na priváte u ľudí v
obci. Byt pre učiteľa bol pribudovaný ku školskej budove až v roku 1921. Tunajší občania si
nevedia spomenúť na mená predchádzajúcich učiteľov . Pred menovanými učiteľkami pôsobil tu istý učiteľ Michal Hlopák (ktorého meno sa spomína v miestnej kronike pri roku 1893 v zápisnici o náležitostiach učiteľa v Chlmci). Nepodarilo sa však zistiť ako dlho tu pôsobil ani odkiaľ pochádzal.

V ďalších záznamoch nachádzame i priznanie štátnej výpomoci pre učiteľku rímskokatolíckej školy v Chlmci Margitu Puskásovú z 25.8.1908, ktoré vyšlo vo Vestníku Verejnosprávneho výboru Zemplínskej stolice z daného dňa. V liste učiteľky rímskokatolíckej školy v Chlmci Margity Puskásovej kráľovskému školskému dozorcovi z 3.12.1914 s prosbou aby zariadil riadne vyplácanie štátneho príspevku, keďže po obsadení obce ruským vojskom v jeseni 1914 musela odísť do Košíc a ostala bez príjmov. V tom čase sa na škole nevyučovalo. Obnovenie vyučovania bolo plánované od 2.1.1915. Tieto zápisy boli získané podľa dostupnosti materiálov z Levočského archívu i zo starých školských kroník.

1.jpgV roku 1930 sa uskutočnila generálna oprava budovy školy. Strechu školskej budovy občania svojpomocne zdvihli vyššie, nadmurovali, urobili omietky a pokryli škridlicou. Podlahu nahradili palubovkou, takže dosky položené na drevených podkladových trámoch ležiacich na zemi natreli prepáleným olejom. Podlaha tak bola dostatočne chránená pred škodcami dreva a tiež pred hnilobou . K budove školy pristavili i byt pre učiteľa. V škole sa vyučovalo tak, ako vo všetkých školách do 2. sv. vojny. Počas vojny sa nevyučovalo.

3.jpgV Roku 1944 po vypálení obce fašistami bola budova školy úplne zničená. Keďže miestny kultúrny dom postavený v rokoch 1936 -1937 nebol zničený, po oslobodení premiestnili školu do kultúrneho domu. V bočnej miestnosti od vchodu do vnútra vpravo zriadili čitáreň pre miestnu knižnicu. Tu boli uskladnené všetky knihy, ktorých počet sa odhadoval na 300 – 400 kníh.

Po odchode učiteľky Puškáš Margity nastúpil do tunajšej školy učiteľ Sokáč , po ktorom prichádza Kunder a za ním Haľko Vojtech pochádzajúci z Papína. Predošlí učitelia tu pôsobili iba po jednom roku . Učiteľ Haľko Vojtech tu pôsobil od roku 1935- 1944, kedy po vypálení obce nemeckými fašistami sa odsťahoval. Budova školy bola v roku 1944 úplne zničená.Všetci spomínaní učitelia Sokáč, Kunder i Vojtech Haľko vyučovali v slovenskom jazyku. Od tej doby sa v škole v Chlmci vyučovalo v slovenskom jazyku. Vyučovali sa predmety :slovenský jazyk, počty, písanie, ručné práce, zemepis a prírodopis.

Po prechode fronty , po oslobodení, na tunajšiu školu bola pridelená výpomocná učiteľka
Jolana Gossaniyová , ktorá vyučovala v Chlmci až do 13.januára 1947. Jej manžel bol
majiteľom mlyna pod kostolom v dolnej časti obce. Po ich odchode i mlyn začal chátrať.

2.jpgDo obce prichádza a riaditeľstvo školy preberá Bartolomej Belás. Vyučovanie za jeho pôsobenia sa uskutočňovalo v miestnom kultúrnom dome, pretože budova školy bola vojnou zničená. Kultúrny dom si postavili občania svojpomocne v rokoch 1936- 1937. Je postavený z tehál a na vtedajšiu dobu patril medzi najmodernejšie a najkrajšie kultúrne domy v okolí. Na javisku odohrali žiaci i dospelí tunajšej školy divadelné predstavenie.

Učiteľ Bartolomej Belás odchádza 7.septembra 1947 . Na jeho miesto nastúpila ako dočasná učiteľka Štefánia Galbová zo Sedlísk. V tomto roku ako školský inšpektor pôsobí Vojtech Miko, ktorý pravidelne navštevoval jemu podriadené školy. 4.septembra 1949 nastupuje do tunajšej školy výpomocný učiteľ Jozef Kocík , ktorý je pridelený Krajským národným výborom z Prešova . Štefánia Sklenčárová-Galbová odovzdala správu školy a bola preložená do Národnej školy v Ptičom . V čase medzi 4.9.1949 do 29.9.1949 v tunajšej škole vyučoval Heliodor Kmeť , ktorý nastúpil na vojenskú službu a po jeho odchode naďalej vyučuje Jozef Kocík. Povereným riaditeľom školy je však Jozef Sklenčár riaditeľ národnej školy v Ptičom .

V roku 1950 bola v Chlmci zriadená Neúplná stredná škola . Riaditeľom tejto školy bol Jozef
Krasuľa. Vyučovalo sa tu striedavo . Dopoludnia sa vyučuje v Neúplnej strednej škole,
odpoludnia má vyučovanie Základná škola. Vyučovanie sa konalo v Kultúrnom dome. V
čitárni kultúrneho domu( počet všetkých kníh knižnice sa odhadoval na 300-400 kníh) sa
zriadila trieda pre Národnú školu. Čitáreň (miestna ľudová knižnica) bola premiestnená do
skladovacích priestorov kultúrneho domu. Dňa 20.októbra 1950 Štefan Krasuľa odchádza na strednú školu do Humenného a povereným riaditeľom je Štefan Urban.

Dňa 12.septembra 1953 preberá riaditeľstvo Národnej školy v Chlmci Veronika Dupaľová
rod. Dolobáčová , ktorá na škole vyučovala do 11.marca 1957. Na jej miesto nastupuje Jozef
Kocka zo Závadky. Vyučuje iba do konca školského roka. Dňom 1.augusta 1957 je poverený
za riaditeľa NŠ v Ptičom. Na jeho miesto sa opäť vracia Veronika Dupaľová rod. Dolobáčová
z Udavského.

Dňa 1.augusta 1959 prichádza učiť do tunajšej obce Michal Mihalič, ktorý tu pôsobí do konca školského roka 1960. Vyučovanie prebieha v malej miestnosti kultúrneho domu , nakoľko do veľkej miestnosti uskladnili obilie. Po odvezení obilia z veľkej miestnosti, vyučuje sa i na tomto mieste. Po prvýkrát na tunajšej škole sa spomína pionierska organizácia , kedy v kronike školy sa uvádza : „Pri slávnostnom otvorení školského roka 1959/60 pionieri tunajšej školy po úvodnom slávnostnom príhovore a uvítaní riaditeľa školy Michala Mihaliča doprevadili prváčikov do triedy.“

Dňa 1.septembra 1960 nastupuje do školy ako riaditeľ školy Pavol Marcinský, ktorý prišiel z
Porúbky. Tento školský rok sa zapísal v našej vlasti do dejín histórie školstva, pretože všetci
žiaci dostali po prvýkrát zdarma učebnice a učebné pomôcky.

Od začiatku septembra 1962 pre zvýšený stav žiakov bola na tunajšej škole schválená
dvojtriedna škola. Dňa 3.septembra 1962 prichádza učiť Elena Majtnerová, rodáčka z Lipan
pri Prešove. Menovaná vyučuje na tunajšej škole do konca školského roka 1965.
V septembri 1965 nastúpila na miesto učiteľky Eleny Majtnerovej Anna Pažurová, ktorá
vyučuje do 8.novembra 1965, kedy odchádza na materskú dovolenku. Dňom 11.novembra
1965 na jej zastupovanie nastúpil Aloiz Hennel, ktorý tu pôsobí do 29.januára 1966, kedy bol
preložený na základnú školu Podskalka.

Na jeho miesto prichádza Mária Hrubovčáková, ktorá vyučuje na škole od 8.februára 1966 do 1.marca 1966, kedy odchádza na materskú dovolenku. Do konca školského roka na škole pôsobí iba sám riaditeľ školy Pavol Marcinský, ktorý okrem svojej práce zastupuje aj
kolegyňu.. Vyučuje rozšíreným vyučovaním i odpoludnia. Dňa 1.júna 1966 na školu nastúpila po materskej dovolenke Anna Pažurová. Obidvaja učitelia tu pôsobia do konca školského roka 1968/1969.

Počas pôsobenia riaditeľa základnej školy Pavla Marcinského a tajomníka MNV v Chlmci
Jozefa Cholpa sa podarilo presadiť aj výstavbu novej budovy školy s bytom pre učiteľa. Škola je osadená na západ od stredu obce .Samotné odovzdanie budovy do užívania sa uskutočnilo koncom decembra 1968. Vykurovalo sa lokálne v kachliach , ktoré nevyhovovali.

37.jpgDňa 1.septembra 1969 na školu nastúpili manželia Terézia Fabiánová ako riaditeľka školy a Rudolf Fabián ako učiteľ školy. Vyučovanie sa koná už v novej budove školy , ktorá sa nachádza v západnej časti obce na mieste zvanom Kapuscanky.

Keďže vykurovanie bolo nevyhovujúce boli do školy namontované pece DV-5, ktoré taktiež dostatočne nevyhriali triedy. Preto sa namontovalo ústredné kúrenie a začalo v akcii „Z“ s výstavbou kotolne . Prvým kuričom sa stal Andrej Chromý č.d.40, ktorý pracoval v tejto funkcii od roku 1970-72. Za ním nastúpil Andrej Hirjak od 1972 - 73 , neskôr Anna Žeňuchová, od roku 1974-76 Mária Hirjaková, od 1977-79 Jozef Ruják a od roku 1979-82 Michal Uričko. Po jeho smrti nastúpila na toto miesto Vlasta Kislanová. Školníčkou od roku 1950 bola Bernardína Porochnavá.

Dňa 1.februára 1971 bola miestna ľudová knižnica premiestnená z kultúrneho domu do
priestorov novej základnej školy . Knihovníčkou bola poverená riaditeľka školy Terézia
Fabiánová. Na tunajšej škole pracuje oddiel pionierov a iskier. Spočiatku oddieloví vedúci iba triedni učitelia , neskôr im v tejto práci pomáhali aj žiaci Gymnázia v Humennom, alebo
iných stredných škôl . Pioniersky oddiel má od roku 1972 bohaté kultúrne vystúpenia . Žiaci
pracujú v krúžku speváckom i recitačnom, ktoré vedie riaditeľka školy Terézia Fabiánová.
Spolu sa pravidelne zúčastňovali pravidelných vystúpení na verejných schôdzach občanov, na rôznych slávnostiach konaných v obci, či pri rôznych príležitostiach v patronátnom podniku Chemlon-cech 3 a JRD Ptava v Chlmci. V 1983 sa zriadila školská jedáleň pre žiakov ZŠ. V 1985 začal fungovať ŠKD.

Po 25 rokoch učiteľského pôsobenia na ZŠ v zomrela dňa 30. novembra 1994 pani riaditeľkaTerézia Fabiánová. Vedenie školy prevzal pán učiteľ Rudolf Fabián, ktorý v 1997 odišiel dostarobného dôchodku.

Novou riaditeľkou sa stala Ružena Smetanková (rod. Rujáková), rodáčka z Chlmca, žiačka manželov Fabiánových, ktorá navštevovala tunajšiu školu ako dieťa v 1976 – 1980.

 V roku 1997 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Ružena Smetánková a ako učiteľka tam pôsobila Anna Labunová. V roku 1998 Vargová, 1999 Helena Komanová. Od roku 1998 začal na tunajšej škole vyučovať náboženskú výchovu vdp. Viktor Grega – správca farnosti Ptičie. V roku 2000 je dvojtriedna základná škola s ročníkmi 1. – 4. Riaditeľkou školy bola Mgr. Ružena Smetanková, učiteľkou Ľubica Varadyová, vychovávateľkou ŠKD Monika Kičová. Obidve dochádzajú z Humenného.  Po odchode na materskú dovolenku Mgr. Ruženy Smetánkovej, dňa 01. 11. 2003 nastúpila na miesto riaditeľky školy Mgr. Lenka Šimurdová.

V roku 2005 začal vyučovať náboženskú výchovu mons. Marián Čižmár, ktorý sa stal soprávcom farnosti Ptičie po smrti vdp. Viktora Gregu.V školskom roku 2006/2007 pôsobila na tunajšej škole ako učiteľka Mgr. Milada Pandošová, ktorú v školskom roku 2007/2008 vystriedala Mgr. Jana Mantičová.70.jpg Od roku 2008 bola tunajšia škola iba jednotriedna, z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Ako vychovávateľka  na škole pôsobila Ivana Hajniková rodáčka z Chlmca. 80.JPGV školskom roku 2012/2013 sa tunajšia škola stala opäť dvojtriednou a ako učiteľka tu začala pôsobiť Mgr. Andrea Macejová rod. Chromá taktiež rodáčka z Chlmca. V roku 2013 mons. Marián Čižmár odchádza a na jeho miesto nastúpil Mgr. Jozef Hermanovský, ktorý pokračoval vo výučbe náboženskej výchovy na tunajšej škole. V roku 2014 odišla na materskú dovolenku vychovávateľka Ivana Pakariková rod. Hajníková a zastupovala ju Bc. Katarína Timaková. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu iba 13 žiakov a opreto sa škola stala opäť jednotriednou. Na škole pôsobila ako riaditeľka Mgr. Ružena Smetanková, ktorá zároveň vyučovala ŠKD. Mgr. Andrea Macejová naďalej pôsobila ako učiteľka. Dňa 30.08. 2017 bola tunajšia základná škola z dôvodu nízkeho počtu žiakov zatvorená a vyradená z evidencie škôl a školských zariadení.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka